Информация по член 74 от ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 74(2) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2015 г. ) Предприятието публикува информацията по чл. 33, ал. 2, т. 6
на страницата си в интернет.
Брой на абонатите на предприятието, диференцирани съгласно предлаганите от предприятието
услуги, въз основа на данните от ежегодния отчет за дейността, предоставян от предприятието на
Комисията за регулиране на съобщенията:
Брой абонати на фиксиран достъп до интернет + Кабелна телевизия – 1370 бр
Брой абонати на фиксиран достъп до интернет – 5740 бр

 

Изтегли